עורך דין הוצאה לפועל

משרד עו״ד ניצן בצון סבן עורכת דין הוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפועל

הגשת תביעה בהוצאה לפועל

חייבים לך כסף מכוח חוזה או התחייבות מפורשת שיש עליה ראיה בכתב?
במידה והחוב אינו עולה על 75,000 ₪ , חוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967, נותן בידייך את הכלים לתבוע את החוב בדרך מהירה.

וכיצד?

סעיף 81 א1(א) לחוק דלעיל קובע כי תביעה תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב ניתן להגיש בהוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט. משמע, בדרך יעילה ומהירה ניתן לתבוע את החוב המגיע לך, ובכך לחסוך את הצורך בהגשת תביעה לביהמ"ש ואז פתיחת תיק הוצאה לפועל (ככל והצד השני אינו משלם אתה החוב)

שירותים נוספים

תאונות עבודה
פשיטת רגל
תביעות ביטוח לאומי
תביעות אזרחיות ודיני חוזים
זכיות האישה בדיני עבודה

עורך דין הוצאה לפועל

חשוב לדעת,
המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב עליו להמציא לנתבע, בדואר רשום עם אישור מסירה, התראה בדבר כוונתו להגיש את התביעה כאמור לביצוע בהוצאה לפועל. לידיעתכם, במידה סירב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה, יראו את הנתבע כמי שהומצאה לו ההתראה כדין, והערת פקיד הדואר או המוסר בדבר הסירוב תהווה ראיה לאמיתתה.

לאחר מכן, בחלוף שלושים ימים מיום קבלת מכתב ההתראה ניתן להגיש את התביעה להוצאה לפועל. התביעה תוגש בצירוף טופס בקשה של הוצאה לפועל, כתב התביעה, כל מסמך התומך בתביעה, העתק מההתראה, אישור על משלוח ההתראה בדואר רשום לנתבע ואישור מסירה או הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר סירוב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור המסירה, לפי העניין, וכן העתק תשובת הנתבע להתראה, אם השיב לה. לאחר מכן, על התובע להמציא לנתבע את כתב התביעה והנספחים לעיל, ועליו להמתין 30 ימים.

במידה ולא הגיש הנתבע התנגדות, יכול התובע להתחיל בביצוע הליכים כנגד הנתבע כגון: עיקולי בנקים, עיקולי צד ג' (משכורת , משרד הרישוי ועוד..), בקשה למסירת מידע מהמל"ל, צו עיכוב יציאה מהארץ, הטלת הגבלות על חידוש דרכון ו/או רישיון נהיגה ועוד..\

נתבע שרוצה להגיש התנגדות לתביעה, כיצד? הנתבע רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע של התביעה, לרבות התנגדות מהטעם שלא התקיימו בתביעה התנאים המנויים לעיל, בתוך שלושים ימים מיום המצאת האזהרה. להתנגדות יצורף תצהיר לאימות העובדות שביסודה וכן כל מסמך שתומך בהתנגדות. עם הגשת ההתנגדות, יעכב רשם ההוצאה לפועל את ביצוע הבקשה לתביעה ויעביר אותה לביהמ"ש שלום. בבית משפט יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר לפי תקנות סדר דין אזרחי. אין באמור בדף זה כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור להלן, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי.

זכרו! מי שאינו יודע את זכויותיו – משול למי שאין לו זכויות והוא לא יוכל ליהנות מהן, דבר שבמקרים רבים גורר הפסדים כספיים ואחרים שלא לצורך. כל האמור מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ובשים לב כי האמור להלן אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב, ובכל מקרה מומלץ להיוועץ בעו"ד על מנת לעמוד על מלוא הזכויות. כל הפועל עפ"י "הטיפים" המפורטים להלן בלבד מבלי להיוועץ בעו"ד, עושה זאת על אחריותו הבלעדית ומוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד משרד עו"ד ניצן בצון- סבן.

דיני עבודה וביטוח לאומי

משרד עו״ד ניצן בצון סבן / דיני עבודה

טלפון: 050-2004810

פקס: 073-7433359

אימייל: nitzan@nitzan-law.co.il

שדרות פל ים 11, חיפה