עורך דין דיני עבודה בחיפה

 

גם חיילים נזקים לעיתים לסיוע משפטי על ידי עורך דין מומחה בתחום דיני עבודה בחיפה.

  1. שירות צבאי ושירות חלקי

(א) שירות צבאי, לצורך חוק זה, הוא – שירות סדיר לפי הפרק השלישי לחוק שירות בטחון, התשי"ט-1959 (נוסח משולב), אף אם שירות זה הוארך מכוח סעיף 26 לחוק האמור (להלן – שירות סדיר), כל שירות אחר ששר הביטחון יכריז עליו, בהכרזה שתפורסם ברשומות, שהוא שירות צבאי.

(ב) שירות חלקי, לצורך חוק זה, הוא שירות ששר הביטחון יכריז עליו, בהכרזה שתפורסם ברשומות, שהוא שירות חלקי.

(ג) שירות ששר הביטחון הכריז עליו שהוא שירות צבאי או שירות חלקי, כאמור, רואים אותו כשירות צבאי או כשירות חלקי מיום י"ז בכסלו התש"ח (30 בנובמבר 1947), אם לא קבע שר הביטחון בהכרזתו שיראו אותו כשירות צבאי או כשירות חלקי מתאריך מאוחר יותר.

(ד) לעניין חוק זה, דין שירות בצבא-הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע – כדין שירות סדיר, אם הוא בא בתכוף לאחר תקופת שירות סדיר, ותקופתו, בין על פי התחייבות אחת ובין על פי מספר התחייבויות רצופות, אינה עולה על שנתיים.

חייל, חייל משוחרר ונכה מלחמה

(א) חייל, לצורך חוק זה, הוא אדם שהיה בשירות צבאי ביום י"ז בכסלו התש"ח (30 בנובמבר 1947) או שהתגייס אחרי יום זה.

(ב) חייל שהיה בשירות צבאי ביום י"ז בכסלו התש"ח (30 בנובמבר 1947), רואים אותו יום כיום התגייסותו.

(ג) חייל משוחרר לצורך חוק זה, הוא מי שהיה חייל ושוחרר מהשירות.

(ד) נכה מלחמה, לצורך חוק זה, הוא חייל משוחרר שבתקופת שירותו הצבאי, או אדם שבהיותו בשירות חלקי, לקה מצב    בריאותו מחמת מחלה או חבלה, באופן שכשרו לעבודה, שהיה מסוגל לה אלמלא לקה, נפגע פגיעה של ממש.

מפעל ובעל מפעל

(א) מפעל, לצורך חוק זה, הוא כל מקום עבודה, שבו מעוסק לפחות עובד אחד, בין שהוא לתכלית רווחים ובין לתכלית אחרת, בין שהוא של המדינה, של רשות מקומית, של מוסד ציבורי או של גוף מאוגד ובין שהוא פרטי.

(ב) בעל מפעל – לגבי חייל או חייל משוחרר – הוא בעל המפעל שבו הועסק החייל או החייל המשוחרר סמוך לפני התגייסותו, ולגבי עובד המשרת במילואים – הוא בעל המפעל שבו הועסק העובד המשרת במילואים סמוך לפני יציאתו לשירות המילואים; ואם עבר המפעל מיד ליד או התמזג עם מפעל אחר או היה לחלק ממפעל אחר, רואים כבעל המפעל את מי שהוא בשעה הנידונה בעל המפעל או מי שהוא בעל המפעל אחרי ההתמזגות או בעל המפעל האחר.

(ג) בעל מפעל,  לגבי אדם בשירות חלקי, הוא בעל המפעל שבו הועסק אותו אדם בשעת שירותו החלקי.

עובד קבוע

(א) עובד קבוע במפעל, לצורך חוק זה, הוא, עובד שהועסק במפעל לפחות ששה חדשים רצופים, או עובד שרואים אותו כעובד קבוע, או כעובד עונתי קבוע, לפי הנהוג במפעל או בענף התעסוקה שהעובד מועסק בו, או לפי המוסכם בחוזה עבודה קיבוצי או אחר, אף אם העובד הועסק במפעל פחות מששה חדשים רצופים.

(ב) רציפות בעבודה אין רואים אותה כנפסקת על ידי שהעובד נעדר מהעבודה לרגל תקופת לידה והורות, חופשה שנתית, חופשת חגים, או כל חופשה, פגרה או מנוחה אחרת הניתנת בהסכמת נותן העבודה, או לרגל האחד במאי, שביתה, השבתה, תאונה בעבודה או כל הפסקה זמנית או מקרית שחלה בעבודה מחמת סיבות שאין לעובד שליטה עליהן.

לשכת שירות התעסוקה

לשכת שירות התעסוקה, לגבי מפעל, היא לשכת שירות התעסוקה, שהמפעל נמצא בתחום שיפוטה.

סייג לתחולה

(א) בכפוף להוראות סעיף 19 לא יחול הפרק השני על חייל משוחרר משירות סדיר אלא אם נתקיימה בו אחת מאלה ביום התגייסותו מלאו לו 20 שנה. ביום התגייסותו טרם מלאו לו 20 שנה, אולם התייצבותו לשירות בטחון או להמשך שירות באה אחרי דחייה לפי סעיף 28 לחוק שירות בטחון, התשי"ט – 1959 (נוסח משולב), למועד שבו כבר מלאו לו 20 שנה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מגויס חוץ לעניין סעיף 24 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967.

שינוי פסיקה

בתאריך 26 לינואר 1999 הכנסת אישרה תיקון לחוק הביטוח לאומי לפיה זכאים בני קיבוצים ומושבים שיתופיים למענק בהסתמך על הוראות סעיף 3 לחוק. תיקון מספר 33 לחוק הביטוח הלאומי קובע בין השאר, "174א'. הוראות סעיף 174 יחולו גם לגבי חייל שהוא חבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי ואשר רואים אותו כעובד לפי הוראות סעיף 3".אולם התיקון לחוק חל על מי שהשתחרר משרות סדיר מיום 1/4/95 ואילך וזאת בתנאי שיגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה למענק עד ליום 31/08/99. התיקון לחוק לא נתן פתרון לחיילים שהשתחררו לפני 1.4.95. כפועל יוצא מגישתו כמקפחת חיילים משוחררים בני קיבוצים ומושבים הגיש המוסד לביטוח לאומי ערעור לבית הדין הארצי כנגד פסיקת בתי הדין האזוריים. בפסק דין שניתן ע"י בית הדין הארצי ב 9.4.2002 [1] בעניינו של בן קיבוץ נען ע"י כבוד סגנית נשיא בית הדין הארצי השופטת אלישבע ברק דחה בית הדין הארצי את ערעורו של המוסד לביטוח לאומי. בית הדין הארצי קיבל בהחלטת כל השופטים את עמדתו של עו"ד אשר ייצג את המשיב, מקיבוץ נען וקבע שגם חייל משוחרר חבר קיבוץ שהשתחרר לפני 1.4.95 זכאי לקבל מענק עבודה מועדפת. עורך דין מומחה דיני עבודה בחיפה, פגישת ייעוץ ללא התחייבות.