זכויות האישה בדיני עבודה

זכויות האישה בדיני עבודהבמדינת ישראל קיימים מס' חוקים שמטרתם להגן על זכויות נשים בעבודה וליצור עבורן שוויון הזדמנויות בעבודה.

במאמר להלן נציג מס' סוגיות המהוות הגנות לאישה עובדת, ומקורן בחוק עבודת נשים תשי"ד 1954 (להלן-"חוק עבודת נשים").

הגנה על בריאות האישה

חוק עבודת נשים אוסר או מגביל העסקת עובדת בעבודה העלולה לפגוע בבריאותה.

עבודת לילה
חוק עבודת נשים מציב תנאים להעסקת עובדת בשעות הלילה הדרושים לעניין בריאותה או בטיחותה.
חוק עבודת נשים אוסר על מעסיק לסרב לקבל אישה לעבודה בשל כך שאינה מסכימה מטעמים משפחתיים לעבוד בלילה.
עובדת במקום עבודה שבו לא עבדו קודם לכן בלילה, ונדרשה לעבוד בלילה, רשאית להודיע למעביד בכתב, לא יאוחר משלושה ימים מיום הדרישה, כי אין היא מסכימה לעבוד בלילה.

העדרות ממקום עבודה בחודשי הריון

עובדת רשאית להעדר ממקום עבודת בחודשי ההריון אם אישר רופא בכתב אחד מן המקרים להלן:  
כי מצבה הרפואי לרגל הריון מחייב זאת, או  אם מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת בשל היותה בהריון, או את עוברה, או כי  נבצר מהעובדת לבצע את העבודה בשל היותה בהריון ( יודגש כי במצב האחרון לא ניתן להעדר מהעבודה באם המעסיק מצא לעובדת עבודה חילופית מתאימה).

חופשת לידה

  • עובדת שקרובה ללדת על המעסיק לתת לה חופשת לידה, ולא יעסיק אותה בתוך חופשת הלידה.
  • חופשת הלידה היא 26 שבועות , מהם שבעה שבועות או פחות מזה, לפי רצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום לידה.
  • עובדת רשאית לקצר את חופשת ובלבד שהחופשה לא תפחת מארבעה עשר שבועות, עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את החופשה לא יוכל המעסיק לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום הודעתה.
  • האמור לעיל לא יחול על עובדת שעבדה לפני יציאתה לחופשת לידה פחות משנים עשר חודשים אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה.
  • עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים במהלך החופשת לידה זכאית להאריך את תקופת חופשת הלידה לתקופת זהה לתקופת האשפוז אך לא יותר מארבעה שבועות, או תהיה זכאית לפצל את תקופת חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.
  • עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד השני.

מה קורה במצב שהתינוק הנולד חייב להשאר בבית חולים או חייב לחזור לביה"ח לאשפוז?

במצב כזה, שהתינוק הנולד חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית החולים לאישפוז, תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, זכאית העובדת להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז, אך לא ביותר מעשרים שבועות או לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.

עובד שבת זוגתו ילדה, האם זכאי לחופשת לידה?

עובד שבת זוגו ילדה ייתן לו מעסיקו חופשת לידה באם הילד נמצא עמו ובהחזקתו , ובאם הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד מחמת נכות או מחלה של בת הזוג ורופא אישר בכתב כי בשל הנכות או המחלה כאמור בת הזוג אינה מסוגלת לטפל בילד.

חופשת הלידה של העובד תחל ביום שבו החלו להתקיים לגביו התנאים האמורים בפסקה לעיל, ותקופתה תהיה למשך יתרת תקופת חופשת הלידה של בת הזוג שלא נוצלה על ידה עד ליום האמור, וכל עוד מתקיימים לגבי העובד התנאים האמורים.

ולעניין עובד שבת זוגו אינה זכאית לחופשת לידה – למשך יתרת התקופה שבה היתה בת זוגו בחופשת לידה אילו היתה זכאית לה.

עובד שאישתו ילדה ומבקש חופשת לידה חלקית

עובד שאשתו ילדה, ייתן לו מעסיקו חופשת לידה חלקית, בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, אם התקיימו מס' תנאים והעיקר- שאשתו זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה המגיעה לה בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה.

חופשת הלידה החלקית של עובד שעומד בתנאי החוק, לא תעלה על ארבעה עשר שבועות, בתוספת הארכות, אם התקיימו לגביו גם כל אלה:

(א)        הוא עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות משנים עשר חודשים עד יציאתו לחופשת לידה

(ב)        אשתו עבדה שנים עשר חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפני יציאתה לחופשה.

הגבלת פיטורים של אישה בהריון

  • לא יפטר מעסיק עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון. האמור חל הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ששה חדשים לפחות.
  • לא יפטר מעסיק עובדת או עובד בחופשת לידה או בימי היעדרם מעבודה בעקבות זכותם להעדר מהעבודה כחוק.
  • לא יפטר מעסיק עובדת או עובד בתקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה או לאחר תום ימי ההיעדרות, אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה.

זכויות האישה בדיני עבודה

טיפולי פוריות

מעסיק לא יפטר מעסיק עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או העוברת טיפולי פוריות ובגין כך נעדרת מעבודה אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור או עם טיפולים כאמור.

העדרות אישה מעבודתה בעקבות הפלה

עובדת שהפילה רשאית להעדר מהעבודה שבוע לאחר ההפלה, ואם אישר רופא כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתעדר זמן רב יותר אזי יחול הזמן שקבע הרופא, אך לא יותר משישה שבועות.

העדרות מעבודה בעקבות הפלה כדין העדר מפאת מחלה.

זכויות האישה בדיני עבודה

זכויות האישה בדיני עבודה

אין באמור בדף זה כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור להלן, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי.

זכרו! מי שאינו יודע את זכויותיו – משול למי שאין לו זכויות והוא לא יוכל ליהנות מהן, דבר שבמקרים רבים גורר הפסדים כספיים ואחרים שלא לצורך.

כל האמור מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ובשים לב כי האמור להלן אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב, ובכל מקרה מומלץ להיוועץ בעו"ד על מנת לעמוד על מלוא הזכויות. כל הפועל עפ"י "הטיפים" המפורטים להלן בלבד מבלי להיוועץ בעו"ד, עושה זאת על אחריותו הבלעדית ומוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד משרד עו"ד ניצן בצון- סבן.

לייעוץ בדיני עבודה, זכויות האישה בדיני עבודה
 צרו קשר עם משרדנו 050-2004810