האם שימוש בקנביס יכול לשמש כעילה לפיטורין-חלק שני

 

לטענת הנתבעת השימוש בסמים מהווה עבירת משמעת חמורה ואף עבירה פלילית, בפרט כך לנוכח הוותק של התובע והאמון שרחשה לו הנתבעת, ומצדיקים שלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת מן התובע בנסיבות פיטוריו, ולו על מנת להרתיע אחרים מלנהוג באותו אופן. עוד טוענת הנתבעת כי כתוצאה ממעשיו אלו של התובע נגרם לה נזק שכן היא נדרשת לערוך בדיקות מחמירות כתנאי להעסקת שומרים וכך, אין חולק כי ביום 14/10/27 הגיש התובע את תביעתו לבית הדין על ידי עורך דין מומחה לדיני עבודה בחיפה לתשלום הפרשי שכר וגמול עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית. על כל נוסיף כי מתוך אישור המסירה שנסרק לתיק בית הדין, עולה כי ביום 14/10/30 הומצא כתב התביעה לנתבעת. שבועיים לאחר מועד הגשת התביעה, ביום 14/11/11 ,נערך חיפוש בבוטקה שהועמד לרשות התובע. הגם שבמסגרת כתב ההגנה ותצהיר מנהל הנתבעת, לא התייחסה הנתבעת לשאלה מי ערך את החיפוש בבוטקה ומי הזמין את המשטרה, במסגרת חקירתו הנגדית לפנינו אישר מנהל הנתבעת כי הוא זה שערך את החיפוש )כפוף למחלוקת בין הצדדים מי בדיוק נכח באותו חיפוש. מכל מקום, לא היה חולק כי בחיפוש זה נמצאו על השולחן סמים. הצדדים לא דקי פורתא אילו סמים בדיוק, אך התובע אישר במסגרת חקירתו הנגדית, כי מדובר בקנביס. בהמשך לכך, הוזמנה המשטרה למקום, וכשהגיע התובע לעבודה בסביבות השעה 15:00, הוא עוכב על ידי המשטרה ונלקח לחקירה, במסגרתה הודה כי הסמים שייכים לו, אך טען כי הם משמשים אותו לצורך רפואי וכי הוא אינו מעשן במקום העבודה התובע שוחרר באותו יום, וכשהגיע למקום העבודה בסביבות השעה 18:00, מצא עובד אחר שהחליף אותו ונאמר לו שאין עוד צורך בעבודתו. סעיף 16 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 להלן – חוק פיצויי פיטורים, קובע: "לא יהיה עובד זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, הכול לפי העניין, אם פוטר בנסיבות, שעל פי הסכם קיבוצי החל על המעביד והעובד – ובאין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף – מצדיקות פיטורים ללא-פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד ". וסעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים, קובע: "בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא-פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע; בדונו בעניין זה יונחה בית הדין האזורי לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים". נקדים ונאמר כי סמיכות הזמנים שבין מועד הגשת התביעה והמצאת כתב התביעה לידי הנתבעת לבין מועד עריכת החיפוש על ידי נציגי הנתבעת בבוטקה ששימשה את התובע,

מעורר למצער חשד, כי יש קשר בין הדברים. זאת ועוד, כאמור, במסגרת כתב הגנתה של הנתבעת ותצהירו של מנהל הנתבעת, לא נאמר דבר לגבי העובדה שמי שיזם וערך את החיפוש הוא מנהל הנתבעת. כל שנטען הוא שהמשטרה עשתה חיפוש בבוטקה של התובע והנתבעת הוכתה בהלם מהימצאותם של הסמים בבוטקה. הצגת גרסה חלקית מצד הנתבעת בכתב הגנתה ותצהיר עדותה הראשי ביחס לנסיבות מציאת הסמים, אינה מעוררת אמון בגרסתה או בעדות מנהלה. מעבר לכך, נמצאו סתירות נוספות בעדות מנהל הנתבעת, ובכלל זה, העיד מנהל הנתבעת כי הוא נכנס לבדוק את הבוטקה ביחד עם ב"כ הנתבעת, מנגד, כאשר נשאל מר מזרחי כיצד הסתיימה הביקורת של המשטרה, השיב כי הוא עצמו כלל לא היה באותו יום ונזכיר שכאמור, עוד קודם לכן העיד מר מזרחי כי הוא ביקש מאותו עובד ברוך קראדי להתלוות למנהל הנתבעת לבדיקת הבוטקה. גם ביחס להזמנת המשטרה, העיד מנהל הנתבעת כי הוא ומר מזרחי הזמינו את המשטרה: בנסיבות אלו לנוכח חוסר האמון שעוררה בנו עדות מנהל הנתבעת כאמור לעיל, לנוכח הימנעותה של הנתבעת מלזמן לעדות את אותו "מישהו", ולנוכח סמיכות הזמנים שבין הגשת התביעה והמצאת כתב התביעה לידי הנתבעת לבין עיתוי עריכת החיפוש בבוטקה עדיפה עלינו גרסת התובע לפיה מנהל הנתבעת היה מודע לכך שהתובע משתמש בסמים זה מכבר או למצער חשד בכך ולא עשה דבר בקשר לכך, וכי יזם את החיפוש כתגובה להגשת התביעה. ובענייננו, מששוכנענו שתפיסת הסמים הייתה רק אמתלה לפטר את התובע במועד שבו פוטר – אין זאת אלא שגם אם עצם התפיסה ככזו יכלה להצדיק פיטורים תוך שלילה או למצער שלילה חלקית של פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת – הנתבעת לא תוכל להסתמך על עילה זו לשם שלילה או למצער שלילה חלקית של פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת מהתובע, כך שאף אין מקום להחיל על ענייננו את המבחנים שנקבעו בפסיקה ביחס לשלילה מלאה או חלקית של פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת בפיטורים עקב עבירת משמעת/עבירה פלילית. אשר על כן וגם אם אין דעתנו נוחה מהתנהלות התובע כלל ועיקר והגם שיש בהתנהלותו יותר מטעם לפגם, בנסיבות שנוצרו התוצאה היא שהתובע זכאי לפיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת ואין מקום להפחית מהם, או לבחון את האפשרות להפחית מהם.

מיותר לציין לעיל כי פנייה לעורך דין מומחה לדיני עבודה מחיפה הייתה ההחלטה הנבונה ביותר של התובע. פנה אלינו לייעוץ ללא התחייבות.