דיני עבודה, מתמחה עורך דין, שכר מינימום והקשר ביניהם ע"י פסיקה

 

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

הגדרות

  1. שכר מינימום לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

(4)     בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015 (בחוק זה – הוראת השעה) – סכום השווה ל-5,000 שקלים חדשים, ושכר המינימום עוד צפוי להעלות.

איסור התניה

  1. זכותו של עובד, לפי חוק זה, אינה ניתנת להתניה או לויתור.

 

ברשותכם אתחיל מהסיפא עובד או מי מטעמו איננו יכול לוותר על זכותו של העובד לשכר מינימום.

מטרתו של החוק למנוע ניצול עובדים ואף להגן עליהם מפני עצמם, ממקרים בהם מתוך מצוקה כלכלית או תעסוקתית הם יסכימו לעבוד בשכר הפחות מהמגיע להם על פי חוק.

אצא מהנחה כי אכן העובד ויתר על זכותו.

בפרשת ברמן קבעה סגנית הנשיא א' ברק כי תכליתו של חוק שכר מינימום מתיישבת עם תכליתו של חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו שהיא להבטיח "מינימום של קיום אנושי" לעובד והוסיפה:

"תכלית חוק שכר מינימום מתיישבת עם תכלית חוק היסוד. מכאן עולה המסקנה שיש להחיל את החוק על כל עובד ולא לאבחן בין צורות העסקה שונות או צורות שכר שונות".

כפי שנקבע בסעיף 2(א) לחוק שכר מינימום, עובד "המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום היומי, או שכר המינימום לשעה, הכול לפי העניין". העסקת עובד בלי שישולם לו שכרו, אף לא שכר מינימום כפי שנעשה בענייננו, מקימה לעובד עילת תביעה אזרחית לתשלום שכר מינימום למצער, בצירוף פיצוי הלנת שכר מוגדל.

נוסף על עילת התביעה האזרחית הוסיף המחוקק אמצעי אכיפה פלילי כאמור בסעיף 14 לחוק שכר מינימום: "מעביד שלא שילם לעובד שכר מינימום, דינו – מאסר שנה או קנס…" והוא יואשם בעבירה "של אחריות קפידה".

בכך מוגשמת המטרה החברתית שביסוד החוק, שהיא להבטיח קיום הוגן לאדם העובד, להגן עליו ולמנוע ניצול של העובד החלש וחסר האונים.

לענייננו, דברי הנשיא אדלר בעניין אגרון: "חייבים עורכי הדין הוותיקים לכבד את עמיתים ואת מקצוע עריכת הדין, ולפעול בהתאם לחוקי המגן לעניין תנאי העסקתם ותשלום שכרם של עורכי הדין השכירים".

משנה תוקף לדברים אלה ביישומם על מתמחים במשרד עורך הדין, כמי שזה מקרוב באו לקחת חלק במקצוע עריכת הדין ובאחריות הרבה הכרוכה בביצועו הנאות.

סיכום

עובד לא יוכל לוותר על זכותו לקבלת שכר מינימום בין אם הוא מהקריות, חדרה, צפת או ירושלים.

יתרה מזאת בבוא יום גם אם עשה כך לא ייחשב מעשהו כחוסר תום לב. מאחר והאחריות היא של המעסיק לשלם לפחות את שכר המינימום ולא של העובד. מעבר לכך ישנם ענפים בהם נקבע שכר מינימום שונה כמו חוק שכר מינימום לנוער או לבעלי מוגבלות.